Thuật Ngữ Xuất Nhập Khẩu

Posted by Duong Minh
Category:

Để hỗ trợ các bạn hiểu rõ hơn về ngành xuất nhập khẩu . Dương Minh Logistics chia sẻ các thuật ngữ hay dùng trong ngành xuất nhập khẩu.

 • Bill of lading: Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng)
 • C.&F. (cost & freight): bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm. Một điều kiện giao hàng trong Incorterm
 • C.I.F. (cost, insurance & freight): bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí. Một điều kiện giao hàng trong Incorterm
 • Cargo: Hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay)
 • Certificate of origin: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Viết tắt C/O
 • Container: Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ). Thường có 2 loại cont 20 và 40
 • Container port (cảng công-ten-nơ); to Containerize (cho hàng vào công-ten-nơ)
 • Customs: Thuế nhập khẩu; hải quan
 • Customs declaration form: tờ khai hải quan
 • Declare: Khai báo hàng (để đóng thuế)
 • F.a.s. (free alongside ship): Bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu.. . Một điều kiện giao hàng trong Incorterm
 • F.o.b. (free on board): Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu. Một điều kiện giao hàng trong Incorterm
 • Freight: Hàng hóa được vận chuyển. THường sử dụng như cước hàng hóa
 • Irrevocable: Không thể hủy ngang; unalterable – irrevocable letter of credit (tín dụng thư không hủy ngang)
 • Letter of credit (L/C): Tín dụng thư(hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian qui định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với qui định trong L/C đã được Ngân hàng mở theo yêu cầu của người nhập khẩu)
 • Merchandise: Hàng hóa mua và bán
 • Packing list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với hàng hóa để thể hiện rằng chúng đã được kiểm tra)
 • Pro forma invoice: Hóa đơn tạm thời
 • Quay: Bến cảng;
 • wharf – quayside (khu vực sát bến cảng)
 • Ship: Vận chuyển (hàng) bằng đường biển hoặc đường hàng không; tàu thủy
 • Shipment (việc gửi hàng)
 • To incur (v): Chịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…)
 • To incur a penalty (v): Chịu phạt
 • To incur expenses (v): Chịu phí tổn, chịu chi phí
 • To incur Liabilities (v): Chịu trách nhiệm
 • To incur losses (v): Chịu tổn thất
 • To incur punishment (v): Chịu phạt
 • To incur debt (v): Mắc nợ
 • To incur risk (v): Chịu rủi ro
 • Indebted (adj): Mắc nợ, còn thiếu lại
 • Indebtedness (n): Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ
 • Certificate of indebtedness (n): Giấy chứng nhận thiếu nợ
 • Premium (n): Tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù, tiền khuyến khích, hàng biếu thêm, tiền bớt giá để câu khách
 • Premium as agreed: Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận
 • Premium for double option: Tiền cược mua hoặc bán
 • Premium for the call: Tiền cược mua, tiền cược thuận
 • Premium for the put: Tiền cược bán, tiền cược nghịch
 • Premium on gold: Bù giá vàng
 • Additional premium: Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung
 • Export premium: Tiền thưởng xuất khẩu
 • Extra premium: Phí bảo hiểm phụ
 • Hull premium: Phí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng môi giới), phí bảo hiểm toàn bộ
 • Insurance premium: Phí bảo hiểm
 • Lumpsum premium: Phí bảo hiêm xô, phí bảo hiểm khoán
 • Net premium: Phí bảo hiểm thuần túy (đã khấu trừ hoa hồng, môi giới), phí bảo hiểm tịnh
 • Unearned premium: Phí bảo hiểm không thu được
 • Voyage premium: Phí bảo hiểm chuyến
 • At a premium: Cao hơn giá quy định (phát hành cổ phiếu)
 • Exchange premium: Tiền lời đổi tiền
 • Premium bond: Trái khoán có thưởng khích lệ
 • Loan (n): Sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay; công trái.(v): Cho vay, cho mượn (Mỹ).
 • Loan at call (n): Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn.
 • Loan on bottomry (n): Khoản cho vay cầm tàu.
 • Loan on mortgage (n): Sự cho vay cầm cố.
 • Loan on overdraft (n): Khoản cho vay chi trội.
 • Loan of money (n): Sự cho vay tiền.
 • Bottomry loan (n): Khoản cho vay cầm tàu.
 • Call loan (n): Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn.
 • Demand loan (n): Khoản vay không kỳ hạn, sự cho vay không kỳ hạn.
 • Fiduciary loan (n): Khoản cho vay không có đảm bảo.
 • Long loan (n): Khoản vay dài hạn, sự cho vay dài hạn.
 • Short loan (n): Khoản vay ngắn hạn, sự cho vay ngắn hạn.
 • Unsecured insurance (n): Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp.
 • Warehouse insurance (n): Sự cho vay cầm hàng, lưu kho.
 • Loan on interest (n): Sự cho vay có lãi.
 • Loan on security (n): Sự vay, mượn có thế chấp.
 • Loan-office (n): Sổ giao dịch vay mượn, sổ nhận tiền mua công trái.
 • To apply for a plan (v): Làm đơn xin vay.
 • To loan for someone (v): Cho ai vay.
 • o raise a loan = To secure a loan (v): Vay nợ.
 • Tonnage (n): Cước chuyên chở, dung tải, dung tích (tàu), trọng tải, lượng choán nước
 • Cargo deadweight tonnage: Cước chuyên chở hàng hóa
 • Stevedorage (n): Phí bốc dở
 • Stevedore (n): Người bốc dỡ, công nhân bốc dỡ(v): Bốc dỡ (Mỹ)
 • Stevedoring (n): Việc bốc dỡ (hàng
 • Shipping agent: Đại lý tàu biển
 • Waybill: Vận đơn (cung cấp thông tin về hàng hóa được gửi đi)
 • Air waybill (vận đơn hàng không)